V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych” – 09.02.2023 r.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, jako współorganizator wraz z Departamentem Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Instytutem Techniki Budowlanej, Instytutem Naukowym Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych oraz Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej zapraszają na  V Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”, która odbędzie się w 9 lutego 2023 r. w Ministerstwie Rozwoju i Technologii w sali „Pod Kopułą”  przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

Przedmiotem Konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy inżynierii bezpieczeństwa w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym występujące w  procesach projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów antropogenicznych umożliwiających realizację różnorodnych potrzeb człowieka.

Celem V Międzynarodowej Konferencji PIBOA jest przedstawienie:
• praktycznych aspektów teorii inżynierii bezpieczeństwa obiektów,
• stosowanych metod projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa,
• kierunków rozwoju technologii tworzenia bezpiecznych obiektów,
• metod technicznej diagnostyki bezpieczeństwa obiektów stosowanych w procesie ich projektowania, wykonaw­stwa i eksploatacji,
• zagadnień bezpieczeństwa obiektów w przepisach prawa oraz potrzeb i kierunków ich nowelizacji,
• ekonomicznych aspektów inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych.

W Konferencji weźmie udział około 350 – 400 uczestników reprezentujących międzynarodowe uczelnie wyższe, ośrodki naukowo – badawcze oraz firmy związane z problematyką bezpieczeństwa. W ramach Konferencji wygłoszone zostaną  referaty  pro­blemowe (zamówione przez organizatorów) oraz wybrane referaty zgłoszone przez uczestników. Wybrane referaty, po ocenie przez recenzentów, zostaną opublikowane materiałach konferencyjnych E3S Web of Conferences (indeksowane w bazach Web of Science i Scopus) oraz w  punktowanych czasopismach z listy MEiN.

Do Patronatu Honorowego zostali zaproszeni rektorzy wyższych uczelni w Polsce i stowarzyszenia naukowo-techniczne. Komitet Naukowy skupia wybitnych profesorów międzynarodowych uczelni wyższych i instytutów naukowych.

Program Konferencji >> Program V Konferencja n-t PIBOA 2023

Rejestracja uczestnictwa  >>   Link rejestracyjny

Szczegółowe informacje >> http://psribs.pl/conferences/v-miedzynarodowa-konferencja-n-t-problemy-inzynierii-bezpieczenstwa-obiektow-antropogenicznych-luty-2023/

About the author: SITPMB