XVIII Walny Zjazd Delegatów SITPMB, 5-6 listopada 2022 r. , Warszawa

W dniach 5 – 6 listopada obradował w Hotelu Holiday Park w Warszawie XVIII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB).

W Zjeździe udział wzięli, zgodnie z § 19 pkt 1 Statutu SITPMB: z głosem stanowiącym delegaci z Oddziałów SITPMB oraz Sekcji SITPMB wybierani na czteroletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie Oddziałów SITPMB oraz Sekcji SITPMB (delegaci), członkowie ustępującego Zarządu Głównego SITPMB (ZG), Głównej Komisji Rewizyjnej SITPMB (GKR), Głównego Sądu Koleżeńskiego SITPMB (GSK), Przewodniczący Rady Naczelnej SITPMB (RN), Prezesi Honorowi SITPMB, Prezesi Oddziałów i Sekcji SITPMB oraz z głosem doradczym Członkowie Honorowi SITPMB i zaproszeni na obrady przybyli goście (Goście Zjazdu).

Obrady XVIII Walnego Zjazdu Delegatów SITPMB

Obrady Zjazdu otworzył Prezes ZG dr hab. inż. arch. Adam Baryłka witając uczestników Zjazdu, w tym zaproszonych Gości Zjazdu: Dorotę Cabańską – Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dr. inż. Krzysztofa Kuczyńskiego – Zastępcę Dyrektora ds. Badań i Innowacji ITB, który reprezentował Instytut Techniki Budowlanej w imieniu dr. inż. Roberta Geryły – Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej, Romana Lulisa – Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, prof. dr. hab. Stefana Góralczyka – wiceprezesa FSN-T NOT, który reprezentował Federację Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w imieniu Prezes Zarządu Ewy Mańkiewicz – Cydny, dr. inż. Radosława Sekundę – Przewodniczącego Oddziału Warszawskiego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Bronisława Wesołowskiego – Przewodniczącego Rady Krajowej Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Przemysłu Spożywczego, St. Bryg. Mariusza Tymoszewicza – Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie, St. Bryg. Roberta Nowakowskiego – Komendanta Państwowej Straży Pożarnej  w Błoniu;
Członków Honorowych: prof. dr. hab. inż. Wiesława Kurdowskiego – Przewodniczącego Kapituły Złotej Odznaki Honorowej SITPMB z Brylantem, Władysława Bazana – Członka Honorowego z Oddziału Podkarpackiego SITPMB w Krośnie, dr. Jana Jabłońskiego – Prezesa Oddziału Kujawsko – Pomorskiego SITPMB, Helenę Raczyńską – wieloletnią Dyrektor Biura Zarządu Głównego SITPMB, Kazimierza Skrzypczaka – Prezesa Sekcji Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metalplast”, Krystynę Wiśniewską – Redaktor Naczelną miesięcznika „Materiały Budowlane”, prof. ICiMB, dr inż. Genowefę Zapotoczną – Sytek – Wiceprezes ZG SITPMB;
Prezesów Oddziałów i Sekcji SITPMB: Kazimierza Habera z Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu, Jana Jabłońskiego z Oddziału Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy, Andrzeja Strawę w zastępstwie za Prezesa Tomasza Jabłońskiego z Oddziału Lubelskiego w Lublinie, Stanisława Jana Golę z Oddziału Łódzkiego w Łodzi, Jarosława Zimolzaka z Oddziału Mazowieckiego w Warszawie, Macieja Batoga w zastępstwie za Prezes Jolantę Mazur z Oddziału Opolskiego w Opolu, Stanisława Kilara z Oddziału Podkarpackiego w Krośnie, Zofię Załuską – Kurbiel z Oddziału Pomorskiego w Gdańsku, Izabelę Bryt – Nitarską z Oddziału Śląskiego w Gliwicach, Krzysztofa Słabego z Oddziału Terenowego przy Zarządzie Głównym w Warszawie, Zbigniewa Czajkę w zastępstwie za Prezesa Jana Skweresa z Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu, Kazimierza Skrzypczaka z Sekcji “Metalpast” w Poznaniu oraz delegatów.

Prezes ZG SITPMB dr hab. inż. arch. Adam Baryłka otwierający XVIII Walny Zjazd Delegatów SITPMB

Następnie był czas na wystąpienia Gości Zjazdu. Jako pierwsza głos zabrała Pani Dorota Cabańska Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, która podczas uroczystego otwarcia Zjazdu podziękowała za zaproszenie i dotychczasową owocną współpracę, cyt.: „Aktywność Stowarzyszenia ma bogaty charakter, jest bowiem dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem inżynierów i techników wszystkich specjalności, oraz innych osób wspierających Stowarzyszenie w dziedzinie wytwarzania, stosowania i rozpowszechniania materiałów i wyrobów budowlanych, szkła czy ceramiki.
Tak szeroka oferta Stowarzyszenia sprawia, że jej działalność ma wymierny wpływ na współpracę z administracją publiczną, organizacjami społecznymi, izbami i jednostkami pozarządowymi.
Jako partner tych wszystkich instytucji, Stowarzyszenie opiniuje projekty ustaw, aktów prawnych
i decyzji dotyczących budownictwa oraz przemysłu materiałów budowlanych, kreując nową jakość w budownictwie.

Za tę współpracę serdecznie Państwu dziękuję, doceniam wsparcie i zaangażowanie wszystkich Państwa”.

Po wystąpieniach Gości Zjazdu Prezes ZG Adam Baryłka podziękował Gościom Zjazdu za miłe słowa wypowiedziane podczas wystąpień, skierowane pod adresem Stowarzyszenia. Następnie poprosił zebranych o powstanie i uczczenie minutą ciszy zasłużonych dla SITPMB, którzy odeszli od nas w minionej kadencji m.in. mgra inż. Jerzego Gumińskiego, wieloletniego Prezesa SITPMB, który odszedł nagle w wieku 71 lat.

Z okazji XVIII Walnego Zjazdu Delegatów zostały przygotowane odznaczenia honorowe dla osób zasłużonych dla Stowarzyszenia. Prezes ZG Adam Baryłka wraz z Panią Dorotą Cabańską, Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, wręczyli Odznaki Nadzoru Budowlanego członkom ustępujących władz SITPMB. Odznaczeni zostali: Wiesław Leszek Baranowicz – Sekretarz Generalny ZG, Elżbieta Janiszewska – Kuropatwa – Wiceprezes ZG, Elżbieta Kowalczyk – Wiceprezes ZG, Barbara Słomka – Słupik – Wiceprezes ZG , Stanisław Petrykowski – Prezes Honorowy/Przewodniczący RN, Jarema Andrzej Rabiński – Przewodniczący GKR, Andrzej Nowicki – Przewodniczący GSK.

Uhonorowani Odznaką Nadzoru Budowlanego członkowie ustępujących władz SITPMB z Panią Dorotą Cabańską – Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego i Prezesem ZG SITPMB Adamem Baryłką

Specjalne podziękowania Pani Dorota Cabańska wręczyła Prezesowi ZG Adamowi Baryłce oraz Wiceprezes ZG Genowefie Zapotocznej – Sytek.

Prezes ZG Adam Baryłka  i wiceprezes ZG Genowefa Zapotoczna – Sytek otrzymali specjalne podziękowania od Pani Doroty Cabańskiej – Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Dr inż. Krzysztof Kuczyński, Zastępca Dyrektora ds. Badań i Innowacji ITB, wręczył z Prezesem ZG Adamem Baryłką dyplomy Instytutu Techniki Budowlanej ustępującym Prezesom Oddziałów i Sekcji SITPMB.

Uhonorowani dyplomami Instytutu Techniki Budowlanej z wręczającymi:
dr inż. Krzysztofem Kuczyńskim – Zastępcą Dyrektora ds. Badań i Innowacji ITB
i Prezesem ZG SITPMB Adamem Bryłką

Członkowie Honorowi otrzymali z rąk Prezesa ZG Adama Baryłki podziękowania za długoletnią, aktywną działalność społeczno – zawodową na rzecz rozwoju, utrwalania dorobku i dobrego imienia SITPMB.

Członkowie Honorowi odebrali z rąk Prezesa ZG SITPMB podziękowania długoletnią, aktywną działalność społeczno – zawodową na rzecz rozwoju, utrwalania dorobku i dobrego imienia SITPMB

Prezes ZG Adam Baryłka wręczył dyplomy z podziękowaniem za dotychczasową współpracę wraz z upominkami Gościom Zjazdu.

P

Goście Zjazdu odebrali z rąk Prezesa ZG SITPMB Adama Baryłki podziękowania za dotychczasową współpracę i upominki

Złotą Odznaką Honorową SITPMB z Brylantem, którą wręczył Prezes ZG Adam Baryłka z Przewodniczącym Kapituły tej Odznaki prof. dr. hab. inż. Wiesławem Kurdowskim,  zostali uhonorowani: Roman Lulis – Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Stanisław Jan Gola – Prezes Oddziału Łódzkiego SITPMB i Zbigniew Zwierzykowski – Wiceprezes Oddziału Kujawsko – Pomorskiego SITPMB.

Odznaczeni Złotą Odznaką Honorową SITPMB z Brylantem
z Przewodniczącym Kapituły tej Odznaki prof. Wiesławem Kurdowskim
i Prezesem ZG SITPMB Adamem Baryłką

Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Budownictwa”, przyznaną w 2021 roku z okazji jubileuszu 75 – lecia stowarzyszenia, odebrał Stanisław Kilar – Prezes Oddziału Podkarpackiego SITPMB.

Srebrną Odznakę Honorową SITPMB, przyznaną w 2021 roku z okazji jubileuszu 75 – lecia stowarzyszenia, odebrała Elżbieta Kowalczyk – Wiceprezes ZG SITPMB.

Elżbieta Kowalczyk – Wiceprezes ZG odznaczona Srebrną Odznaką Honorową SITPMB
z wręczającymi: Prezesem ZG Adamem Baryłką i prof. Wiesławem Kurdowskim.

Dla wszystkich delegatów zostały przygotowane upominki w postaci szklanek jubileuszowych i monografii stowarzyszenia.

Realizując kolejny punkt obrad przystąpiono do wyboru Prezydium Zjazdu. Uczestnicy Zjazdu wybrali jednogłośnie Prezydium XVIII Walnego Zjazdu, w którym zasiedli: Stanisław Petrykowski – Przewodniczący Prezydium Zjazdu, Helena Raczyńska – zastępca Przewodniczącego Zjazdu, Elżbieta Janiszewska – Kuropatwa – sekretarz Prezydium Zjazdu. Prezes ZG przekazał prowadzenie Zjazdu Przewodniczącemu Prezydium.

Prezydium XVIII Walnego Zjazdu Delegatów SITPMB

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad delegaci jednogłośnie przyjęli zaproponowany Regulamin Zjazdu oraz wybrali Komisje Zjazdowe: Mandatową, Skrutacyjną, Wyborczą i Wnioskową.

Po ogłoszeniu prawomocności Zjazdu przez Przewodniczącą Komisji Mandatowej Panią Izabelę Bryt – Nitarską, przystąpiono do omówienia sprawozdań z działalności SITPMB XVII kadencji władz w latach 2018 – 2022. Po przedstawieniu sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, zaprezentowanych przez Prezesa ZG, Przewodniczącego GKR i Przewodniczącego GSK, na wniosek GKR delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

Następnym, zarazem najważniejszym, punktem obrad był wybór władz na kolejną kadencję. Na Prezesa SITPMB jednogłośnie wybrano dra hab. inż. arch. Adama Baryłkę. W skład Zarządu Głównego weszli: Maciej Batog, Małgorzata Bogdaniuk, Renata Ciszewska, Grzegorz Gralak, Elżbieta Janiszewska – Kuropatwa, Elżbieta Kowalczyk, Aleksandra Rychlik, Krzysztof Słaby. Na delegata do Rady Krajowej FSN-T NOT wybrano ponownie Stanisława Petrykowskiego, a na jego zastępcę Genowefę Zapotoczną – Sytek. W skład GKR weszli: Tomasz Buczek, Anna Kosińska – Gozdek, Syliwusz Nowicki, Jarema Andrzej Rabiński, Adam Sikorski. Na członków GSK wybrano: Dariusza Czerniowskiego, Jerzego Kuczmaję i Andrzeja Nowickiego.

Po ogłoszeniu wyników wyborów zakończono pierwszy dzień obrad Zjazdu. Prezes ZG Adam Baryłka zaprosił uczestników Zjazdu na uroczystą kolację.

Drugi dzień Zjazdu rozpoczął się wyborem Kapituły Złotej Odznaki Honorowej SITPMB, najwyższego odznaczenia SITPMB. Jej Przewodniczącym został ponownie prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski.
Walny Zjazd nadał pośmiertnie godność Prezesa Honorowego ś.p. Jerzemu Gumińskiemu, wieloletniemu Prezesowi SITPMB,  w uznaniu szczególnych zasług położonych w ciągu długoletniej działalności na rzecz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz godność Członka Honorowego SITPMB. Otrzymały ją następujące osoby: Wiesław Leszek Baranowicz, ś.p. Alfred Gordon, Zbigniew Kacała, Jan Skweres.
Dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Naczelnej SITPMB. Funkcję tą w nadchodzącej kadencji powierzono Wiesławowi Leszkowi Baranowiczowi.
Walny Zjazd podjął uchwalę w sprawie likwidacji trzech Oddziałów SITPMB w związku z małą liczbą członków.
Drugi dzień obrad Zjazdu zamykało wystąpienie Przewodniczącej Komisji Wnioskowej Genowefy Zapotocznej – Sytek, która przedstawiła wnioski, które wpłynęły do Komisji podczas Zjazdu oraz dyskusja nad przyszłymi kierunkami działalności SITPMB, w której głos zabrała m.in. Izabela Bryt – Nitarska – Prezes Śląskiego Oddziału SITPMB, Jan Jabłoński – Prezes Kujawsko – Pomorskiego Oddziału SITPMB oraz wieceprezes ZG Elżbieta Janiszewska – Kuropatwa.

GALERIA ZDJĘĆ Z XVIII WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW SITPMB

About the author: SITPMB