Rekomendacje

REKOMENDACJE

Wniosek o udzielenie rekomendacji SITPMB

SITPMB

Rekomendacje SITPMB

REKOMENDACJE STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB) jako jeden z celów swojej działalności wybrało promowanie polskich materiałów i wyrobów budowlanych. Zadanie to jest realizowane między innymi poprzez przyznawanie „Rekomendacji SITPMB”. Rekomendacja SITPMB jest potwierdzeniem zdolności firmy do produkcji określonych wyrobów i materiałów budowlanych na wysokim poziomie technicznym.

Wysoko wykwalifikowani specjaliści SITPMB – na wniosek zainteresowanej firmy oceniają zgłoszone do rekomendacji wyroby i materiały. Po pomyślnym zakończeniu tej procedury wydawana jest pisemna opinia – „Rekomendacja SITPMB”. Od momentu przyznania rekomendacji, firma ma prawo umieszczać na wyróżnionym produkcie specjalny znak graficzny. Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez firmy rekomendacji SITPMB pozwolą zdobyć dodatkowych klientów oraz wypromować Państwa firmę. W uzasadnionych przypadkach SITPMB zastrzega sobie prawo cofnięcia nadanej rekomendacji.

Aby otrzymać rekomendację SITPMB należy;

 1. Zapoznać się z zasadami ubiegania się o rekomendację SITPMB na produkowane materiały i wyroby budowlane.
 2. Złożyć Wniosek o udzielenie rekomendacji SITPMB do Biura Zarządu Głównego SITPMB.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania, uwagi lub wątpliwości – prosimy o kontakt z biurem ZG SITPMB Telefony i adres biura ZG SITPMB podany jest na stronie  internetowej SITPMB.

Po uzyskaniu rekomendacji SITPMB otrzymujecie państwo;

 1. Zaświadczenie rekomendacyjne SITPMB.
 2. Wzór znaku rekomendacyjnego, który może być umieszczany na materiałach i wyrobach, które otrzymały rekomendację.
SITPMB

Regulamin udzielania rekomendacji

 1. Rekomendacja Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB) jest wyróżnieniem potwierdzającym, że materiał, wyrób budowlany posiada właściwości charakteryzujące się wysokim poziomem jakościowym.
 2. Wydawanie rekomendacji jest formą realizacji statutowych zadań SITPMB, dotyczących dbałości o jakość materiałów i wyrobów budowlanych.
 3. Znak rekomendacyjny, który jest zatwierdzony przez Zarząd Główny (ZG) SITPMB może być umieszczany przez firmy na materiałach i wyrobach, którym zostanie przyznana rekomendacja oraz na ich materiałach informacyjnych i reklamowych,
  a także stronach internetowych.
 4. Informacje o wydawanych rekomendacjach na materiały i wyroby budowlane mogą być publikowane w prasie technicznej związanej z SITPMB oraz na stronie internetowej SITPMB.
 5. SITPMB nie ponosi odpowiedzialności wobec stron trzecich za ewentualne szkody i straty powstałe wskutek zastosowania rekomendowanych materiałów i wyrobów wykonanych lub/i zastosowanych niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej, polskimi normami i sztuką budowlaną.
 6. Wniosek o udzielenie rekomendacji według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej SITPMB zainteresowana firma składa w siedzibie biura ZG SITPMB.
 7. Prezes SITPMB powierza Komisji Kwalifikacyjnej przeprowadzenie postępowania rekomendacyjnego.
 8. Zadaniem Komisji Kwalifikacyjnej jest czuwanie nad zapewnieniem jednolitego i odpowiedniego, wysokiego poziomu rekomendacji.
 9. W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą specjaliści SITPMB różnych specjalności. W uzasadnionych przypadkach do Komisji Kwalifikacyjnej mogą być dopraszani fachowcy będący autorytetami w danej dziedzinie.
 10. Komisja Kwalifikacyjna prowadzi analizę i ocenę danych dotyczących przedmiotu rekomendacji w oparciu o złożone dokumenty. Komisja Kwalifikacyjna może zalecić dokonanie uzupełnień.
 11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o udzielenie rekomendacji Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej przedkłada Prezesowi SITPMB wniosek rekomendacyjny wraz z opinią Komisji.
 12. Prezes SITPMB podejmuje decyzję o udzieleniu rekomendacji.
 13. Rekomendacja wydawana jest na trzy lata i może być przedłużana na kolejne okresy trzyletnie na podstawie wymienionej wyżej procedury.
 14. Zaświadczenie rekomendacyjne podpisuje Prezes SITPMB oraz Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej.
 15. Rejestr wydanych zaświadczeń rekomendacyjnych prowadzi biuro ZG SITPMB.
 16. Komisja Kwalifikacyjna ma prawo, w uzasadnionych przypadkach, w okresie ważności rekomendacji, do przeprowadzania kontroli rekomendowanych materiałów i wyrobów budowlanych. Koszty związane pokrywa wnioskodawca.
 17. W przypadku stwierdzenia, że jakość materiałów i wyrobów objętych rekomendacją uległy pogorszeniu i nie spełniają warunków rekomendacji, a także odmowa zgody firmy na kontrolę, powoduje cofnięcie rekomendacji i podanie tego faktu do publicznej wiadomości.
 18. Opłata rejestracyjna związana ze złożeniem wniosku o udzielenie rekomendacji wynosi 500 złotych, dla członków SITPMB – 300 złotych.
 19. Koszty związane z procedurą udzielania rekomendacji są ustalane przy każdym postępowaniu.
0
Lata działalności
0
Czynnych oddziałów i sekcji
0 +
Uzyskane odznaczenia
0 +
Wykonanych szkoleń