STATUT
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Przemysłu Materiałów Budowlanych






Statut przyjęty przez Walny Zjazd Delegatów  02.09.2006r.
i zatwierdzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w dniu 09.05.2007r.


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§1
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych - w skrócie SITPMB jest twórczą organizacją o charakterze naukowo-technicznym działającą na rzecz użyteczności społecznej
i publicznej. SITPMB stanowi dobrowolne i samorządne zrzeszenie inżynierów i techników wszystkich specjalności oraz innych osób fizycznych i prawnych działających w dziedzinie budownictwa, wytwarzania, stosowania i rozpowszechniania materiałów budowlanych, szkła i ceramiki.
§2
1. Terenem działania SITPMB jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej,
a siedzibą władz naczelnych m.st. Warszawa.
2. SITPMB może powoływać oddziały, sekcje, koła, a również w miarę potrzeb komitety, rady, komisje oraz inne jednostki organizacyjne
o charakterze gospodarczym.
§3
1. SITPMB posiada osobowość prawną. Za zgodą Zarządu Głównego SITPMB osobowość prawną mogą również posiadać oddziały SITPMB.
2. SITPMB może być członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, a także innych organizacji krajowych
i międzynarodowych. O przynależności do takich organizacji decyduje Zarząd Główny SITPMB po pozytywnej opinii Rady Naczelnej SITPMB.
§4
1. SITPMB posługuje się pieczęcią okrągłą zawierającą w otoku napis "Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych".
2. Oprócz napisu, o którym mowa w ust. 1, pieczęć używana przez Zarząd Główny ma w środku napis "Zarząd Główny
w Warszawie", zaś pieczęć używana przez oddziały napis: "Oddział w.................".
3. SITPMB posiada sztandar oraz odznakę członkowską
i honorową, ustanowione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.




ROZDZIAŁ II
CEL, ZADANIA I FORMY DZIAŁANIA
§5
Celem SITPMB jest:
1). zaspakajanie osobistych aspiracji zawodowych, wytwarzanie więzi koleżeńskiej, środowiskowej i towarzyskiej wśród członków Stowarzyszenia.
2). integrowanie i wzajemne wspomaganie się zrzeszonych
w Stowarzyszeniu członków w realizacji zadań zainteresowań.
3). doskonalenie kwalifikacji zawodowych i pobudzanie twórczej aktywności członków Stowarzyszenia.
4). inicjowanie i realizacja własnych oraz ogólnospołecznych przedsięwzięć służących gospodarczemu rozwojowi wytwórczości i usług w dziedzinie budownictwa, materiałów budowlanych, szkła i ceramiki.
§6
Cele swoje SITPMB urzeczywistnia poprzez realizację następujących zadań głównych:
1). monitorowanie i rozpatrywanie zagadnień naukowo-technicznych, prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych; formułowanie wniosków
i postulatów w zakresie budownictwa, materiałów budowlanych, szkła
i ceramiki oraz publiczne wyrażanie opinii w tym przedmiocie,
2). współdziałanie z administracją rządową, samorządami i organizacjami zawodowymi oraz instytucjami, organizacjami społecznymi, izbami
i stowarzyszeniami,
3). inicjowanie ustanawiania, uchylania oraz nowelizacji norm i przepisów z zakresu budownictwa, materiałów budowlanych, szkła i ceramiki, wykonywanie i opiniowanie prac normalizacyjnych w tym zakresie,
5). prowadzenie działalności szkoleniowej oraz współpraca z władzami oświatowymi w zakresie opracowywania i opiniowania programów
i metod nauczania,
6). organizowanie kongresów, konferencji, narad, odczytów, konkursów, wystaw, pokazów oraz wyjazdów szkoleniowo-technicznych krajowych i zagranicznych,
7).  nadawanie uprawnień rzeczoznawcy SITPMB w zakresie budownictwa, materiałów budowlanych, szkła i ceramiki,
8). podejmowanie działań w przypadkach naruszania interesów zawodowych i materialnych członków SITPMB,
9). organizowanie samopomocy koleżeńskiej dla członków SITPMB oraz gospodarowanie funduszem pomocy koleżeńskiej
10). sprawowanie opieki nad seniorami,
11). nadawanie godności, odznak honorowych, medali i wyróżnień SITPMB oraz występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń i nagród dla swoich członków.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§7
Członkowie SITPMB dzielą się na:
1). Zwyczajnych
2). Honorowych
3). wspierających
§8
1. Członkami zwyczajnymi SITPMB mogą być:
1). inżynierowie, technicy i inne osoby z wyższym lub średnim wykształceniem o specjalnościach występujących w budownictwie, przemyśle materiałów budowlanych, szkle i ceramice,
2). studenci wyższych uczelni oraz uczniowie ostatnich klas średnich szkół zawodowych o specjalnościach jak w pkt. 1 (vide supra),
3). laureaci nagród państwowych, wynalazcy, racjonalizatorzy, posiadający świadectwa autorskie i patenty w dziedzinie budownictwa, materiałów budowlanych, szkła i ceramiki.
4). osoby posiadające uprawnienia budowlane, kosztorysowe, licencje zarządcy nieruchomości, akredytacje Urzędu Zamówień Publicznych, uprawnienia rzeczoznawców majątkowych.
5). inne osoby, którym Zarząd Główny nada prawa członków zwyczajnych biorąc pod uwagę ich osiągnięcia zawodowe,
2. Członków zwyczajnych przyjmują Zarządy Oddziałów na podstawie deklaracji, popartej przez jednego członka SITPMB.
3. Dowodem członkostwa jest legitymacja wydana przez Zarząd Oddziału.
§9
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1). czynnego i biernego wyboru do władz SITPMB,
2). udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach naukowo - technicznych, kursach i innych imprezach organizowanych przez SITPMB,
3). korzystania z pomocy Stowarzyszenia przy uzyskiwaniu tytułu euroinżyniera, biegłego lub rzeczoznawcy swojej specjalności, stopnia specjalizacji zawodowej lub podwyższenia kwalifikacji,
4). korzystania z ulgowej prenumeraty czasopism i innych wydawnictw SITPMB o ile prenumerata ulgowa jest w danym wydawnictwie prowadzona,
5). korzystania z wszelkich form pomocy koleżeńskiej, organizowanej przez SITPMB,
6). noszenia odznaki członkowskiej SITPMB.
§10
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1). przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz SITPMB,
2). brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
3). przestrzegania zasad etyki w swojej działalności zawodowej,
4). regularnego opłacania składek członkowskich.
§11
1. Członkostwo zwyczajne SITPMB ustaje na skutek:
1). wystąpienia z SITPMB,
2). skreślenia z listy członków SITPMB,
3). wykluczenia z SITPMB,
2. Wystąpienie z SITPMB następuje po złożeniu oświadczenia o rezygnacji
z członkostwa.
3. Skreślenie z listy członków SITPMB może nastąpić w przypadku niepłacenia składek (lub kwot zadeklarowanych) przez okres jednego roku. Decyzję o skreśleniu z listy członków podejmuje zarząd właściwego oddziału.
4. Wykluczenie członka zwyczajnego następuje na skutek:
1). orzeczenia sądu powszechnego o pozbawieniu praw publicznych,
2). orzeczenia Sądu Koleżeńskiego stwierdzającego naruszenie postanowień statutu i uchwał władz SITPMB.
5. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału o wykluczeniu członka zwyczajnego, przysługuje wykluczonemu prawo odwołania się w ciągu miesiąca od daty orzeczenia do Głównego Sądu Koleżeńskiego.
6. Od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego, podjętego na wniosek władz naczelnych SITPMB lub członka tych władz, przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu Delegatów.
§12
1. Członkiem honorowym może być osoba, która w wyniku wieloletniej działalności szczególnie zasłużyła się dla rozwoju Stowarzyszenia oraz nauki, techniki i ekonomiki, budownictwa, przemysłu materiałów budowlanych, szkła i ceramiki.
2. Godność członka honorowego nadawana jest przez Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego SITPMB.
3. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych,
4. Członkowie honorowi zwolnieni są od opłacania składek członkowskich.
5. Członek honorowy może być pozbawiony tej godności na mocy uchwały Walnego Zjazdu Delegatów.
6. Ewidencję członków honorowych prowadzi Zarząd Główny SITPMB
§13
1. Członkiem wspierającym SITPMB może być każda osoba prawna lub fizyczna, która wyraziła gotowość wspierania celów statutowych SITPMB.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny SITPMB na podstawie pisemnego zgłoszenia i powiadamia o tym oddział SITPMB, na terenie którego działa dany zakład
3. Członkowie wspierający wnoszą opłaty członkowskie w zadeklarowanej przez siebie wysokości, nie mniejszej niż wynosi pełna 10-cio krotna składka członkowska członka zwyczajnego,
4. Członek wspierający zostaje skreślony z listy członków na skutek własnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie lub nie opłacenia w ciągu jednego roku zadeklarowanych składek.
5. Ewidencję członków wspierających prowadzi Zarząd Główny SITPMB.
Rozdział IV
WŁADZE SITPMB, PODEJMOWANIE UCHWAŁ,
WYBORY WŁADZ
§14
1. Wszystkie władze organów Stowarzyszenia pochodzą z wyboru.
2. Do władz Stowarzyszenia może kandydować każdy członek zwyczajny SITPMB.
§15
Uchwały władz SITPMB zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania,
z wyjątkiem przypadków wymienionych w Statucie, kiedy wymagana jest inna liczba głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
§16
W czasie trwania kadencji, która dla wszystkich jednostek organizacyjnych trwa cztery lata, władze mogą dokooptować nowych członków w miejsce członków ustępujących, w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru.



NACZELNE WŁADZE SITPMB
§17
1. Władzami naczelnymi SITPMB są:
1). Walny Zjazd Delegatów,
2). Zarząd Główny,
3). Główna Komisja Rewizyjna,
4). Główny Sąd Koleżeński.
2. Nowo-wybrane władze wymienione w ust. 2 ÷ 4 mają obowiązek ukonstytuowania się najpóźniej w ciągu 30 dni od daty wyboru.
WALNY ZJAZD DELEGATÓW
§18
1. Najwyższą władzą SITPMB jest Walny Zjazd Delegatów (WZD) zwoływany przez Zarząd Główny.
2. Walny Zjazd Delegatów może być zwyczajny (WZD) lub nadzwyczajny (NWZD).
3. Walny Zjazd Delegatów ma charakter sprawozdawczo-wyborczy
i odbywa się co cztery lata, w miarę możliwości w drugim kwartale roku,
w którym upływa kadencja władz SITPMB.
4. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów może być zwołany z inicjatywy Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby oddziałów.
5. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów powinien być zwołany w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia odpowiedniego wniosku.
6. Nadzwyczajny Walny Zjazd obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.
7. Sposób prowadzenia obrad Walnego Zjazdu Delegatów
i Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów określa regulamin, uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów lub Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SITPMB.
§19
W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział:
1). z głosem stanowiącym:
a). delegaci oddziałów, wybrani przez Walne Zgromadzenie Oddziałów wg proporcjonalnego klucza wyborczego, ustalonego każdorazowo przez Zarząd Główny. Mandaty tych delegatów są ważne w przypadku zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów.
b). członkowie ustępującego Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
c). honorowi prezesi SITPMB,
d). prezesi zarządów oddziałów terenowych,
e). prezesi sekcji,
2). z głosem doradczym:
a). członkowie wspierający,
b). członkowie honorowi,
c). zaproszeni goście.
§20
1. Uchwały WZD są prawomocne przy obecności co najmniej połowy delegatów.
2. W razie braku wymaganej liczby delegatów (50%) w pierwszym terminie, Zjazd jest władny do podejmowania uchwał w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych delegatów, z wyjątkiem spraw dotyczących zmian statutu i decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia (§48 Statutu).
3. Obrady i głosowanie na Walnym Zjeździe Delegatów są w zasadzie jawne, z wyjątkiem wyborów do władz, które powinny być tajne, o ile nie zapadnie uchwała co do innego sposobu głosowania. Sprzeciw 10% uczestników z głosem stanowiącym obecnych na WZD czyni wybory do władz tajnymi z mocy mniejszego statutu.
4. Przy zatwierdzaniu sprawozdania Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego, członkowie wymienionych władz nie biorą udziału w głosowaniu.
§21
Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy w szczególności:
1). uchwalanie zadań i kierunków działania na okres kadencji,
2). rozpatrywanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla ustępujących władz Stowarzyszenia. Przedstawiciele - członkowie wymienionych organów nie biorą udziału w głosowaniu dotyczącym danego organu.
3). wybór prezesa SITPMB, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego i przedstawiciela do władz Federacji,
4). nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego oraz godności honorowego prezesa SITPMB,
5). uchwalanie zmian Statutu i decydowanie w sprawie zmiany nazwy, połączenia z innymi stowarzyszeniami lub rozwiązania SITPMB,
6). uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zjazdu Delegatów, regulaminów pracy: Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.


ZARZĄD GŁÓWNY
§22
1. W skład Zarządu Głównego wchodzą:
1). prezes wybrany przez WZD.
2). sześciu członków wybranych przez WZD.

W pracach Zarządu Głównego z głosem doradczym mogą brać udział prezesi honorowi SITPMB, oraz przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek tej Komisji, a także inni zaproszeni goście.
§23
Zarząd Główny SITPMB reprezentuje Stowarzyszenie i podejmuje uchwały we wszystkich sprawach, zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów. W szczególności do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1). ustalanie planu działania Zarządu Głównego i jego realizacja,
2). tworzenie, łączenie lub likwidacja jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Naczelnej SITPMB,
3). nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych SITPMB,
4). zarządzanie agendami oraz funduszami i majątkiem SITPMB,
5). zatwierdzanie ramowych regulaminów i instrukcji Stowarzyszenia,
6). udzielanie wszelkiego rodzaju pełnomocnictw, zgodnie z niniejszym Statutem,
7). decydowanie w sprawie przyjęcia lub skreślenia członków wspierających,
8). ustalanie wysokości składek dla członków indywidualnych,
9). powoływanie Rad Programowych czasopism będących organami prasowymi SITPMB,
10). zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych z tym, że sprawozdania te podpisują Prezes, Skarbnik i jeden z Członków Zarządu
11). zwoływanie WZD w sposób i terminach określonych w Statucie, przygotowanie niezbędnych materiałów oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją uchwał Walnego Zjazdu Delegatów,
12). składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia na Walnym Zjeździe Delegatów,
13). zgłaszanie na WZD wniosków o nadanie lub cofnięcie godności członka honorowego oraz godności honorowego prezesa Stowarzyszenia,
14). współpraca z władzami Federacji SNT i innymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi i społecznymi.
§24
1. Zarząd Główny reprezentują na zewnątrz dwaj jego członkowie w tym prezes lub jeden z wiceprezesów.
2. W przypadku ustąpienia prezesa w okresie między zjazdami, nowego prezesa wybiera Zarząd Główny spośród jednego z wiceprezesów.
3. Zasady i tryb pracy Zarządu Głównego ustala regulamin uchwalony prze
z Walny Zjazd Delegatów.
§25
1. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny ustala podział funkcji
w Zarządzie:
1). czterech wiceprezesów,
2). sekretarz,
3). skarbnik,
2. Zarząd Główny kierowany jest przez prezesa wybranego przez WZD,
3. Zebrania Zarządu Głównego powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał,
4. Zebrania Zarządu Głównego mogą odbywać się także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

RADA NACZELNA SITPMB
§26
1. Organem opiniodawczo - doradczym Zarządu Głównego jest Rada Naczelna SITPMB.
2. W skład Rady Naczelnej SITPMB wchodzą:
1). prezes SITPMB,
2). członkowie honorowi,
3). prezesi Zarządów Oddziałów Terenowych i prezesi Sekcji Branżowych.
3. Do zadań Rady Naczelnej SITPMB należy:
1). opiniowanie realizacji uchwał Walnego Zjazdu Delegatów,
2). opiniowanie projektów rocznych planów pracy i budżetu,
3). opiniowanie dot. tworzenia, łączenia lub likwidacji jednostek organizacyjnych,
4). wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów.
4. Zebrania Rady Naczelnej SITPMB odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku, a zwołuje je Prezes SITPMB. Na posiedzenie mogą być zapraszane inne osoby.
5. Zasady działania określa regulamin uchwalony przez Radę Naczelną.
GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
§27
1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków wybieranych przez WZD.
2. Na pierwszym posiedzeniu po Walnym Zjeździe Delegatów, Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.
4. Zadaniem Głównej Komisji Rewizyjnej jest kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia tj. spraw merytorycznych i finansowych pod względem celowości oraz zgodności z przepisami prawa, jak również postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów
i regulaminami, w tym regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej.
§28
1. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, względnie upoważniony przez niego członek Komisji, może brać udział z głosem doradczym
w posiedzeniach Zarządu Głównego, Rady Naczelnej oraz innych organów Stowarzyszenia.
2. Zasady i tryb pracy Głównej Komisji Rewizyjnej ustala regulamin uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów.
GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI
§29
1. Główny Sąd Koleżeński składa się z pięciu członków wybranych przez WZD.
2. Na pierwszym posiedzeniu po Walnym Zjeździe Delegatów zostaje wybrany przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.
3. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić żadnych funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.
§30
1. Główny Sąd Koleżeński jest pierwszą instancją rozpatrującą wnioski dotyczące członków władz naczelnych SITPMB i instancją odwoławczą od orzeczeń sądów koleżeńskich oddziałów.
2. Od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego, jako pierwszej instancji, przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu Delegatów.
3. Orzeczenie Głównego Sądu Koleżeńskiego jako drugiej instancji jest ostateczne.
4. Zasady i tryb pracy Głównego Sądu Koleżeńskiego ustala regulamin uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów.


ROZDZIAŁ V
ODDZIAŁY
§31
Oddziały Terenowe SITPMB są powoływane i rozwiązywane na podstawie uchwał Zarządu Głównego, podjętych po zasięgnięciu opinii Rady Naczelnej, w zależności od potrzeb występujących na danym terenie. Uchwały te określają siedzibę i obszar działania Oddziału.
§32
1. Władzami Oddziału są:
1). Walne Zgromadzenie Delegatów,
2). Zarząd Oddziału,
3). Komisja Rewizyjna,
4). Sąd Koleżeński.
2. Władze Oddziału działają na podstawie własnych regulaminów opartych o ramowe regulaminy uchwalone przez Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną i Główny Sąd Koleżeński SITPMB.
§33
1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału udział biorą;
1). z głosem stanowiącym:
a). delegaci wybrani na sprawozdawczo-wyborczych zebraniach kół - na podstawie klucza ustalonego przez Zarząd Oddziału. Mandaty tych delegatów są ważne w razie zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału,
b). honorowy prezes Oddziału,
c). członkowie ustępujących władz Oddziału,
2). z głosem doradczym:
a). członkowie honorowi SITPMB mieszkający na terenie działania oddziału,
b). członkowie wspierający.
c). zaproszeni goście.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału należy:
1). ustalanie zadań i kierunków działania Oddziału na okres kadencji,
2). rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału, Sądu Koleżeńskiego Oddziału,
3). udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
4). wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału,
5). wybór delegatów do władz terenowych Federacji, zgodnie ze statutem FSN-T,
6). nadawanie i pozbawianie godności honorowego prezesa Oddziału,
7). uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału z zachowaniem zasad ramowego regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału, zatwierdzonego przez Zarząd Główny SITPMB
§34
1. Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału raz na cztery lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
1). z własnej inicjatywy,
2). na wniosek Zarządu Głównego
3). na żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Oddziału
4). na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału są prawomocne przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych delegatów.
6. W razie braku wymaganej liczby delegatów (50%) w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału może podejmować uchwały w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych delegatów.
§35
1. Zarząd Oddziału składa się z prezesa i członków, których liczbę określa Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału oraz honorowego prezesa Oddziału
2. Do obowiązków Zarządu Oddziału, oprócz realizacji zadań wynikających ze statutu SITPMB należy:
1). wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia
i Zarządu Głównego SITPMB, stosownie do pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Główny oraz Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału.
2). składanie do Zarządu Głównego planów i sprawozdań z merytorycznej
i finansowej działalności Oddziału,
3). współpraca z kołami SITPMB, oddziałami terenowymi stowarzyszeń naukowo-technicznych i organizacji społecznych oraz z terenowymi władzami FSN-T.


§36
1. Komisja Rewizyjna Oddziału składająca się z trzech osób kontroluje działalność Zarządu Oddziału, tj. sprawy merytoryczne i finansowe pod względem celowości oraz zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu, obowiązującymi regulaminami i uchwałami władz naczelnych Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
§37
1. Sąd Koleżeński Oddziału składający się z trzech osób, jako pierwsza instancja jest powołany do rozstrzygania sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia oraz członkami i władzami oddziału.
2. Sąd Koleżeński Oddziału wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

ROZDZIAŁ VI
SEKCJE
§38
1. Sekcje grupują członków SITPMB o podobnej specjalności zawodowej lub o podobnych zainteresowaniach.
2. Celem działania sekcji jest wykonywanie statutowych działań SITPMB w swojej specjalności zawodowej.
§39
1. Władzą sekcji jest Walne Zebranie, a organem wykonawczym Kolegium Sekcji.
2. Kolegium Sekcji składa do Zarządu Głównego plany i sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej sekcji.
3. W skład Kolegium Sekcji wchodzą prezes i członkowie
4. Zasady i tryb pracy oraz liczbę członków Kolegium Sekcji określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
ROZDZIAŁ VII
KOŁA
§40
1. Podstawową jednostką organizacyjną dla działalności statutowej jest Koło.
2. Koło jest tworzone lub likwidowane na podstawie uchwały Zarządu Oddziału lub Zarządu Głównego
3. Mogą być tworzone koła zakładowe, międzyzakładowe i terenowe. Dla powołania Koła wymagana jest liczba co najmniej pięciu członków.


§41
1. Władzami Koła są:
1). Walne Zebranie Członków Koła
2). Zarząd Koła,
3). Komisja Rewizyjna - tylko w Kołach liczących powyżej 10 członków.
2. Kadencja władz Koła trwa cztery lata.
§42
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Koła SITPMB.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy:
1). uchwalanie planu pracy Koła,
2). ocena sprawozdań z działalności i uchwalanie absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła,
3). wybór Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału.
§43
Zarząd Koła składa się z 3 - 5 członków, a w Kołach liczących poniżej 10 członków tylko z prezesa i sekretarza.
§44
Szczegółowy tryb działania Koła, sposób zwoływania zebrań, zasady gospodarki środkami finansowymi oraz inne problemy działania Koła określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
Rozdział VIII
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§45
1. Majątek SITPMB stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek SITPMB powstaje ze składek członkowskich, dochodów
z własnej działalności gospodarczej, zapisów, spadków i darowizn, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz dotacji i innych środków przekazanych przez osoby prawne i fizyczne.
3. Majątek służy wspieraniu działalności statutowej Stowarzyszenia.
4. Zarząd Główny SITPMB nie ponosi odpowiedzialności finansowej
i prawnej z tytułu zobowiązań zarządów oddziałów i innych agend podjętych bez zgody Zarządu Głównego.
§46
1. SITPMB, dla realizacji celów statutowych, może prowadzić działalność gospodarczą we własnych jednostkach gospodarczych lub przez uczestnictwo w działalności innych podmiotów gospodarczych,
2. Wszystkie jednostki organizacyjne SITPMB mogą podejmować, zgodną z obowiązującymi przepisami prawa, stałą lub doraźną działalność gospodarczą. Podjęcie takiej działalności wymaga zgody Zarządu Głównego SITPMB.
§47
1. SITPMB opiera swoją gospodarkę finansową na corocznych planach finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi WZD.
2. Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd Główny zgodnie z planem
i wytycznymi zaopiniowanymi przez Radę Naczelną SITPMB.
3. Oświadczenia w sprawach majątkowych SITPMB składają łącznie dwaj członkowie Zarządu Głównego w tym prezes lub jeden z wiceprezesów.
ROZDZIAŁ IX
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§48
1. Uchwały w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walny Zjazd Delegatów SITPMB większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy delegatów.
2. Uchwały w sprawie zmiany nazwy, połączenia z innymi stowarzyszeniami lub rozwiązania SITPMB podejmuje Walny Zjazd Delegatów SITPMB większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy delegatów.
3. W przypadku rozwiązania SITPMB, likwidacja powinna być przeprowadzona zgodnie z przepisami prawa o stowarzyszeniach, a majątek pozostały po uregulowaniu wszystkich zobowiązań przekazany na cele określone uchwałą ostatniego Walnego Zjazdu Delegatów.