Jubileusz 75-lecia SITPMB i miesięcznika “Materiały Budowlane”

26 listopada 2021 r. w unikatowych wnętrzach zabytkowego Warszawskiego Domu Technika NOT odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa z okazji 75-lecia działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB) oraz miesięcznika „Materiały Budowlane”.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

W skład Komitetu Honorowego Jubileuszu weszli przedstawiciele nauki, przemysłu i stowarzyszeń naukowo-technicznych:

Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Wiesław KURDOWSKI, Redaktor Naczelny czasopisma CEMENT WAPNO BETON
Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. inż. Jerzy LIS, Rektor Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wiceprzewodniczący
dr h.c. Marek MAŁECKI, Prezes Zarządu firmy SOLBET Sp. z o. o

mgr Dorota CABAŃSKA, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
prof. dr hab. inż. Jan DEJA, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu
prof. dr hab. inż. Kazimierz FURTAK, Przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk
dr inż. Robert GERYŁO, Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej
prof. dr hab. inż. Stefania GRZESZCZYK, Politechnika Opolska
prof. dr hab. inż. Maria KASZYŃSKA, Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów Budownictwa, Przewodnicząca Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. inż. Zbigniew KLEDYŃŚKI, Przewodniczący Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Piotr Olgierd KORYCKI, Pełnomocnik Zarządu ds. Wdrożeń – firma PRUSZYŃSKI Sp. z o. o.
inż. Józef KOSTRZEWSKI, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Betonów
prof. dr hab. inż. Jan MAŁOLEPSZY, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
prof. dr hab. inż. Zdzisława OWSIAK, Politechnika Świętokrzyska
dr hab. inż. Paweł PICHNIARCZYK, Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Sieć Badawcza Łukasiewicz
inż. Mieczysław SOBOŃ, Prezes Honorowy Stowarzyszenia Producentów Betonów
prof. dr hab. inż. Michał SZOTA, Przewodniczący Rady FSN-T NOT w Częstochowie
prof. dr hab. inż. Adam ZYBURA, Politechnika Śląska

Uroczystość zgromadziła ok. 100 osób, w tym przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Związku Zawodowego „Budowlani”, kadry naukowo-badawczej uczelni i instytutów badawczych, członków Rady Programowej i Rady Naukowej miesięcznika „Materiały Budowlane”. Na galę przybyły również osoby reprezentujące producentów i dystrybutorów materiałów budowlanych, stowarzyszenia zawodowe budownictwa, samorządy gospodarcze, polonijne organizacje inżynierskie a także obecne władze i zasłużeni działacze SITPMB oraz stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT jak również przedstawiciele prasy technicznej, Lotos Poligrafii Sp. z o.o., współpracownicy Redakcji „Materiały Budowlane”.

Uczestników Gali witali wspólnie gospodarze wydarzenia: prezes SITPMB Adam Baryłka oraz Krystyna Wiśniewska redaktor naczelna miesięcznika „Materiały Budowlane”.

Wśród oficjalnych gości, których powitali byli między innymi:
Dorota Cabańska – p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, prof. Zbigniew Kledyński – prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Roman Lulis – prezes Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, dr inż. Mieczysław Grodzki – prezes Krajowej Rady Spółdzielczej, dr inż. Tomasz Schweitzer – prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Zbigniew Janowski – przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”, prof. Andrzej Nowak – przewodniczący Rady Inżynierów Polskich w Ameryce Północnej,  dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk – dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Sieć Badawcza Łukasiewicz, dr inż. Roman Geryło – dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej, prof. Kazimierz Furtak – przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, przewodniczący Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, prof. Maria Kaszyńska – przewodnicząca Zarządu Głównego PZITB i przewodnicząca Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, dr hab. Stefan Góralczyk – wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Jerzy Rożek – prezes Warszawskiego Domu Technika, prof. Michał Szota – przewodniczący Rady FSN-T NOT w Częstochowie, dr Justyna Żylińska – rektor Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej, Bronisław Wesołowski – przewodniczący Rady SITPOŻ, Barbara Chruściel – redaktor naczelna czasopisma ”Szkło i Ceramika”, Aneta Grinberg-Iwańska – redaktor naczelna „Inżynieria Budownictwa”, Magdalena Borek-Daruk – prezes SIGMA-NOT.

Gospodarze Jubileuszowej Gali powitali serdecznie przedstawicieli Prezydium Komitetu Honorowego Jubileuszu Wiesława Kurdowskiego – przewodniczącego oraz Marka Małeckiego – wiceprzewodniczącego pełniącego jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady Programowej miesięcznika „Materiały Budowlane”.

Następnie Adam Baryłka złożył podziękowania Komitetowi Organizacyjnemu Jubileuszu za ogrom prac i zaangażowanie w organizację Gali a szczególnie Genowefie Zapotocznej-Sytek przewodniczącej Komitetu i wiceprezes ZG SITPMB za przewodnictwo w tych działaniach, ogrom pracy włożonej w opracowanie i wydanie Monografii Stowarzyszenia oraz Kindze Kwaśniewskiej sekretarz Komitetu Organizacyjnego za jej wkład w całokształt prac związanych z Jubileuszem.

W dalszej kolejności Krystyna Wiśniewska serdecznie powitała Generalnego Sponsora Jubileuszu Marka Małeckiego z firmy SOLBET Sp. z o. o. oraz partnerów i jednocześnie sponsorów Gali byli to: Stowarzyszenie Producentów Betonów, Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu.

Niemniej serdecznie powitała sponsorów Jubileuszu – przedstawicieli firm:
H+H Polska Sp. z o.o., Solbet Kolbuszowa S.A., Solbet Lubartów S.A., Solbet Stalowa Wola S.A., Blachy Pruszyński, Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (MOIIB), Prefbet Śniadowo Sp. z o.o., Benda-Lutz Skawina Sp. z o.o., Fakro Sp. z o.o., Prefabet Osława Dąbrowa S.A.


Po przywitaniu gości Jubileuszu Adam Baryłka – prezes SITPMB w wystąpieniu okolicznościowym przypomniał początki Stowarzyszenia, jego historię, najważniejsze dokonania i kierunki obecnej działalności. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB) jest społecznym, samorządnym zrzeszeniem inżynierów i techników wszystkich specjalności oraz innych osób fizycznych i prawnych, działających w dziedzinie wytwarzania, stosowania oraz rozpowszechniania materiałów i wyrobów budowlanych. Protoplastą dzisiejszego SITPMB jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowalnych i Mineralnego powołane do życia 2-4.IX.1946 r. w Bydgoszczy. Od tego czasu Stowarzyszenie było świadkiem i  uczestnikiem wielu zmian o historycznym znaczeniu dla gospodarki i budownictwa bez względu na zmieniającą się sytuację polityczną. Prowadziło niezmiennie działalność dla dobra nie tylko swoich członków, ale i gospodarki kraju. Członkami SITPMB na przestrzeni lat byli wybitni naukowcy, uznani działacze gospodarczy oraz kadra inżynieryjno-techniczna przedsiębiorstw.

SITPMB:
Integruje środowisko inżynierskie poprzez wytwarzanie więzi koleżeńskich zawodowych. Umożliwia uzyskanie tytułu rzeczoznawcy branżowego, uprawniającego m.in. do podjęcia prac w ramach Zespołu Ośrodków Rzeczoznawstwa (opinie, ekspertyzy);
prowadzi działalność wydawniczą. Aktualnie jest właścicielem dwóch czasopism: miesięcznika „Materiały Budowlane” oraz kwartalnika „Szkło i Ceramika” utworzonego w 1935 r., którego wydawcą jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych;
współdziała z administracją publiczną, organizacjami społecznymi, izbami i stowarzyszeniami. Opiniuje projekty ustaw, aktów prawnych i decyzji dotyczących budownictwa oraz przemysłu materiałów budowlanych.

Na zakończenie wystąpienia Adam Baryłka zwrócił się do uczestników Gali Jubileuszowej o powstanie i uczczenie minutą ciszy zmarłego 28 grudnia 2019 r. Prezesa SITPMB mgr inż. Jerzego Gumińskiego oddanego całym sercem SITPMB i pełniącego funkcję prezesa tej organizacji nieprzerwanie przez 13 lat aż do śmierci.

W dalszej kolejności Krystyna Wiśniewska przybliżyła bogatą historię czasopisma, w tym jego rolę w upowszechnianiu osiągnięć nauki i przemysłu materiałów budowlanych oraz budownictwa w Polsce od 1946 r. do czasów obecnych. 

Wskazała na przełomowe momenty w funkcjonowaniu miesięcznika, budowaniu relacji z Czytelnikami i firmami działającymi na rzecz budownictwa , dzięki którym i dla których istnieją „Materiały Budowlane”.  Omówiła problemy jakie wystąpiły przed polskimi czasopismami naukowo-technicznymi, a więc i „Materiałami Budowlanymi, oraz „Szkło i Ceramika” w wyniku reformy nauki wprowadzonej przed dwoma laty (Ustawa 2.0). Większość polskich czasopism naukowo-technicznych nie znalazła się w nowym ministerialnym wykazie  czasopism naukowych, a likwidacja listy B oraz wprowadzone przepisy i zasady punktacji działały przeciwko nim. W sierpniu 2021 r. pojawiła się szansa na kolejną ocenę miesięcznika „Materiały Budowlane” i dołączenie do listy czasopism naukowych.  Złożony został wniosek do Ministra Edukacji  i Nauki Przemysława Czarnka, przedstawiający szczegółowo historię rozwoju miesięcznika „Materiały Budowlane” , jego osiągnięcia, dowody poparcia środowiska oraz skutki wyeliminowania z listy czasopism naukowych. 

Nadszedł czas na wystąpienia zaproszonych gości i złożenie listów gratulacyjnych dla SITPMB i miesięcznika „Materiały Budowlane” z okazji pięknego  jubileuszu oraz życzeniami dalszego rozwoju i wielu sukcesów.  Prowadzący Galę – Oskar Świtała poinformował o nadesłaniu listów gratulacyjnych od osób, które nie mogły być obecne na uroczystości, w tym od Jerzego Lisa – rektora Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, Stefanii Grzeszczyk z Politechniki Opolskiej, Grzegorza Bajka – prezesa Stowarzyszenia Producentów Betonów  oraz Józefa M. Kostrzewskiego – dyrektora Biura Stowarzyszenia Producentów Betonów. Szczególnie miłym akcentem było odczytanie przez prowadzącego  listu napisanego  odręcznie przez Adama Glazura – jednego z założycieli przed 75-laty SITPMB. Adam Glazur od 2014 r. jest Prezesem Honorowym SITPMB.

Następnie głos zabierali i listy gratulacyjne złożyli przedstawiciele różnych jednostek organizacyjnych: administracji publicznej, organizacji i stowarzyszeń branżowych, wyższych uczelni i instytutów oraz producentów materiałów budowlanych.

Jubileuszowa uroczystość była okazją do uhonorowania osób i firm szczególnie zasłużonych dla przemysłu materiałów budowlanych oraz polskiego budownictwa, gospodarki narodowej i polskiej myśli technicznej odznaczeniami państwowymi, resortowymi i stowarzyszeniowymi.

Odznaczenia państwowe – Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości, przyznany został Markowi Małeckiemu.

Najwyższe odznaczenia resortowe, czyli Odznaki Honorowe „  Za zasługi dla budownictwa” przyznane przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na wniosek SITPMB otrzymało 7 osób: Kilar Stanisław, Małecki Hubert, Małecki Łukasz, Patoka Krzysztof, Podhorecki Adam, Salach Stanisław, Wiśniewska Krystyna.

Wręczono ponadto  Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Budownictwa” przyznane przez Związek Zawodowy „Budowlani” – otrzymali je Kempa Sebastian (srebrna), Jabłoński Tomasz (złota).

Uroczystość była też doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń FSN-T NOT  diamentowych i srebrnych – otrzymali je Zapotoczna-Sytek  Genowefa – diamentową oraz srebrną odznakę Słomka – Słupik Barbara i Zybura Adam.

Podczas Gali Jubileuszowej wręczono również najwyższe odznaczenia SITPMB, a mianowicie Złote Odznaki Honorowe SITPMB z Brylantem. Otrzymało je 19 zasłużonych osób oraz 7 firm. Odznaki wręczał Przewodniczący Kapituły tej Odznaki Profesor Wiesław Kurdowski, dla każdego znajdujący ciepłe słowa oraz Prezes SITPMB Adam Baryłka.

Przyznano również Złote i Srebrne Odznaki Honorowe SITPMB. Złote Odznaki otrzymały 32 osoby, a srebrne 14 osób.

Z przykrością należy stwierdzić, że z powodu pandemii Covid – 19, przy niezbędności zachowania reżimu sanitarnego, nie wszyscy nagrodzeni mogli uczestniczyć w Gali Jubileuszowej, części również nie  pozwoliła choroba. Odznaczenia będą im wręczone przy innych uroczystych okazjach.

Specjalne wyróżnienie SITPMB i redakcja „Materiałów Budowlanych” w postaci okolicznościowego  dyplomu uznania przyznała:

– Panu prof. dr. hab. inż. Wiesławowi Kurdowskiemu „za nieprawdopodobne wręcz dokonania w dziedzinie tworzenia akademickich oddziałów SITPMB oraz za działania konsolidacyjne podtrzymujące  koleżeńskie więzi wśród nas, za wielokadencyjne kierowanie Małopolskim Oddziałem SITPMB, za pełnienie funkcji przewodniczącego kapituły najwyższego odznaczenia SITPMB – Złotej Odznaki Honorowej z Brylantem”;

dr. h. c. Markowi Małeckiemu „za wiele lat wyjątkowej  współpracy, za życzliwość i ogromne zaangażowanie we wspieranie naszej działalności, za sponsoring Generalny tego i poprzednich naszych jubileuszy oraz  wielu wydarzeń i przedsięwzięć, które organizowaliśmy. Jesteśmy pełni podziwu i uznania dla Pana bogatego dorobku biznesowego i działalności na rzecz rozwoju i promocji polskiej branży autoklawizowanego  betonu komórkowego”.

Partnerzy i sponsorzy Gali Jubileuszowej otrzymali wraz z podziękowaniami pamiątkowe wazony i medale okolicznościowe upamiętniające 75-lecie istnienia SITPMB oraz miesięcznika „Materiały Budowlane”.

Kolejnym punktem uroczystości był bardzo interesujący wykład prof. dr. hab. inż. Kazimierza Furtaka na temat współczesnych wyzwań nauki i techniki z uwzględnieniem roli budownictwa oraz materiałów i wyrobów  budowlanych.

Część oficjalną uroczystości zakończył występ popularnego tenora, notabene inżyniera ceramika, dra. h.c. mult. Wiesława Ochmana  z zespołem, który bawił publiczność popularnymi pieśniami operetkowymi i żartobliwymi anegdotami.

Uroczystość prowadził z dużym wyczuciem Oskar Świtała, notabene od 2019 r. dyrektor artystyczny Festiwalu Wiesława Ochmana w Zawierciu.

Miły nastrój podczas uroczystości był również zasługą pięknego koncertu fortepianowego wykonanego przez Pana Dariusza Kwiatkowskiego.

Na zakończenie Gali wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na uroczysty lunch z tortem jubileuszowym.

Z okazji jubileuszu 75-lecia SITPMB oraz miesięcznika „Materiały Budowlane” została wydane ponad 150-stronicowa publikacja „Monografia Stowarzyszenia 2016-2021” autorstwa Genowefy Zapotocznej-Sytek  i Kingi Kwaśniewskiej. Zarówno t ę publikację, jak i wcześniejszą „Monografię SITPMB 1946-2016” autorstwa Andrzeja Paszkiewicza uczestnicy Gali Jubileuszowej otrzymali w prezencie. Do dyspozycji były również materiały reklamowe firm – partnerów i sponsorów uroczystości.

W imieniu Zarządu Głównego SITPMB, Komitetu Organizacyjnego oraz redakcji miesięcznika “Materiały Budowlane” pragniemy serdecznie podziękować Partnerom, Sponsorom, Gościom oraz wszystkim uczestnikom za udział w Gali Jubileuszowej. Dziękujemy, że byliście Państwo w tym dniu z nami !

„ Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych w całym okresie swojego funkcjonowania starało się rozwijać i umacniać współpracę z zakładami produkcji materiałów budowlanych, szkła i ceramiki, zapleczem naukowo-badawczym budownictwa, uczelniami wyższymi kształcącymi kadry dla przemysłu materiałów budowlanych oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz poszczególnych  branż tego przemysłu i budownictwa.

Niech Jubileusz 75-lecia SITPMB i miesięcznika „Materiały Budowlane” będzie nie tylko uroczystością, ale i okazją do podsumowania działalności, a przede wszystkim okresu od Jubileuszu 70-lecia, czyli ostatnich pięciu lat funkcjonowania oraz wytyczenia kierunków działania na przyszłość.

Jubileusz jest okazją do podziękowania wszystkim działaczom SITPMB za ich pracę, a szczególnie tym najbardziej zaangażowanym w umacnianie pozycji Stowarzyszenia i tworzenie jego historii. Należą się im wyrazy szacunku i uznania. Ich postawa i aktywność niech będą wzorem do naśladowania. Pokazywanie dobrych przykładów z historii SITPMB podnosi prestiż tej organizacji i powinno być zachętą do wstępowania w jej szeregi nowych członków, szczególnie spośród młodej kadry przemysłu materiałów budowlanych i budownictwa. Musimy pamiętać o  przeszłości, aby budować przyszłość ”.

                                                                                                                   „Monografia Stowarzyszenia 2016 – 2021”

Wideorelacja z Gali Jubileuszowej 75 – lecia SITPMB i miesięcznika “Materiały Budowlane”

Fotorelacja z Gali Jubileuszowej 75 – lecia SITPMB i miesięcznika “Materiały Budowlane”

About the author: SITPMB