Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych w skrócie SITPMB powstało 15.02.1968r. jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem inżynierów i techników wszystkich specjalności, oraz innych osób fizycznych i prawnych, działających w dziedzinie wytwarzania stosowania i rozpowszechniania materiałów budowlanych, szkła i ceramiki.

 

ZARYS HISTORII SITPMB

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu
Ma­teriałów Budowlanych powstało 15 lutego 1968 r., jednak tradycje zrzeszania się inżynierów i techników pracujących w przemyśle materiałów budowlanych, szklar­skim
i ceramicznym, sięgają okresu międzywojennego. Wtedy to właśnie w Związ­ku Inżynierów Chemików Rzeczpospolitej Polskiej istniała Sekcja Ceramiczna.
Po wyzwoleniu, już w dniach 3-5 września 1946 r. odbył się w Bydgoszczy Walny Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Ceramiczne­go
i Materiałów Budowlanych, które samodzielną działalność prowadziło do 20 września 1949 r., aż do połączenia ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Tech­ników Przemysłu Chemicznego.
Inżynierowie i technicy ze środowiska przemysłu materiałów budowla­nych, szkła i ceramiki tworzyli w SITPChem początkowo Sekcję Przemysłu Mineralnego
i Materiałów Budowlanych. Jej powstanie spotkało się z szerokim poparciem środowisk technicznych i w stosunkowo krótkim czasie spowodo­wało liczebny wzrost członków. Postępujący wzrost Sekcji doprowadził do jej przekształcenia w 1963 r.
w Komitet ds. Materiałów Budowlanych, a w niespeł­na rok później w Komitet Przemysłu Materiałów Budowlanych, posiadający rozległy zakres autonomii. Dynamiczny rozwój Komitetu (w końcu 1963 r. grupował 8 sekcji branżowych
i 2940 członków w 154 kołach zakładowych) i jego samodzielność doprowadziła
w konsekwencji do zmiany nazwy Stowa­rzyszenia, które od 17 lutego 1964 r. przyjęło nazwę Stowarzyszenia Inżynie­rów i Techników Przemysłu Chemicznego
i Materiałów Budowlanych.
Komitet współpracował czynnie przy organizacji międzynarodowej konfe­rencji w sprawie materiałów budowlanych, która odbyła się w Warszawie w 1967 r. a ustalenia której stanowiły podstawę dalszej działalności na rzecz przemysłu materiałów budowlanych.
Zgodnie z uchwałą plenarnego zebrania Komitetu w czerwcu 1967 r., potwierdzoną przez Zarząd Główny SITPChem i MB, zaaprobowaną przez władze naczelne NOT, powołano Komitet Organizacyjny do opracowania statu­tu i podjęcia prac przygotowawczych, związanych z powołaniem samodzielnego Stowarzyszenia.
W dniu 15 lutego 1968 r. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Oddzia­łów SITPChem i MB, obradujący w Warszawie, uchwalił zgodnie z wnioskiem Komitetu Organizacyjnego, wyodrębnienie dotychczasowego Komitetu Prze­mysłu Materiałów Budowlanych i utworzenie samodzielnego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych.
W tym samym dniu w Warszawie odbył się I Walny Zjazd Delegatów SITPMB. Listę członków założycieli podano w zał. 1.
Jednym z podstawowych zadań organizacyjnych, obok rozwoju liczebnego Stowarzyszenia, było w początkowym okresie, dążenie do objęcia działalnością wszystkich jednostek organizacyjnych, mających wpływ na całokształt rozwo­ju przemysłu materiałów budowlanych i branż pokrewnych. Celowi temu służyło m.in. umiejętne łączenie działalności zawodowej ze społeczną oraz poszu­kiwanie najwłaściwszych środków i sposobów realizacji zadań stojących przed przemysłem.
W dniach 16-17 kwietnia 1971 r. odbył się w Gdańsku II Walny Zjazd, Delegatów Stowarzyszenia, zrzeszającego już 7820 członków indywidualnych, 319 kół i 240 członków zbiorowych (stan na 31.12.1970 r.).
III Walny Zjazd Delegatów, obradujący 19-20 maja 1974 r. w Katowicach,
reprezentował Stowarzyszenie liczące już 7951 członków indywidualnych, 325
kół, 258 członków zbiorowych (stan na 31.12.1973 r.)
IV Walny Zjazd Delegatów odbył się 21-22 maja 1977 r. w Krakowie
i re­prezentował Stowarzyszenie liczące 8618 członków indywidualnych, 316 kół,
238 członków zbiorowych (stan na 31.12.1976 r.).
V Walny Zjazd Delegatów obradował 8-9 czerwca 1980 r. w Opolu. Delegaci uczestniczący w Zjeździe reprezentowali Stowarzyszenie liczące 11117 członków
indywidualnych, 329 kół i 226 członków zbiorowych (stan na 31.12.1979 r.).
Delegaci VI Walnego Zjazdu (28-29 maja 1983 r. -Rzeszów) reprezento­wali 8343 członków indywidualnych, 290 kół, 226 członków zbiorowych (stan na 31.12.1985 r.).
Delegaci na VII Walny Zjazd, który odbył się w Bydgoszczy w dniach 24-25 maja 1986 r. reprezentowali 9302 członków indywidualnych, 301 kół i 313 człon­ków zbiorowych, (stan na 31.12.1985 r.)
Walny Zjazd Delegatów w Lublinie, odbywający się w dniach 4-5 listopa­da 1989 r. nosił numer X w wyniku realizacji uchwały nr 2 w sprawie ciągłości działania Stowarzyszenia, podjętej na VII WZD w Bydgoszczy. Uchwała ta potwierdziła czterdziestoletnią działalność Stowarzyszenia. Delegaci na ten ju­bileuszowy Zjazd reprezentowali 10437 członków indywidualnych, 313 kół, 237 członków zbiorowych (stan na 31.12.1988 r.)
Delegaci na XI Walny Zjazd który obradował 24-25 września 1993 r. w Trzu-skawicy (Oddział Kielce) reprezentowali 3633 członków indywidualnych, 136 kół i 53 członków zbiorowych (stan na 31.12.1992 r.).


DZIAŁANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO I JEGO PREZYDIUM

A. Zarząd Główny
W XI kadencji (do 31 dnia 1997 r.) odbyło się 10 posiedzeń plenarnych Zarzą­du Głównego, w trakcie których podjęto 26 uchwał.
Tematyka posiedzeń plenarnych obejmowała:
program rozwoju organizacyjnego na kadencję 1993-1997 (uchwała
nr 2), w tym ustalenie planów pracy nowych organów Stowarzyszenia (Komisje, Komitety, Rady) oraz składów osobowych tych jednostek,
ustalanie i zatwierdzanie rocznych planów działalności Stowarzyszenia
(uchwała nr 6, 11, 16, 25) oraz przyjmowanie sprawozdań z ich realizacji
(uchwała nr 4,9,14,17, 22),
ustalanie wysokości składek członków indywidualnych (uchwała 3,7,10,12,
13,21,26) oraz podział składek członków wspierających (uchwała nr 8),
sprawy organizacyjne: likwidacji oddziału w Jeleniej Górze (uchwała
nr 5), powołania Rady Producentów Materiałów Budowlanych, Szkła
i Ceramiki (uchwała nr 20), funkcjonowania Oddziałów i Sekcji
branżowych SITPMB (uchwała nr 24) upoważnienia Prezydium ZG SITPMB
do podejmowania działań mających na celu zdynamizowanie pracy
Stowarzyszenia pomiędzy plenarnymi posiedzeniami Zarządu Głównego
(uchwała nr 15),
sprawy bilansu Oddziału Warszawskiego za 1996 r. (uchwała nr 23),
sprawy poprawy kondycji finansowej Stowarzyszenia m.in. rozwój
działalności gospodarczej i sytuację finansową Zespołu Ośrodków
Rzeczoznawstwa SITPMB i Ośrodka Doskonalenia Kadr Technicznych
w Krakowie,
analizę sytuacji czasopism technicznych obszaru „Materiały Budowlane"
łącznie z wyrażeniem zgody na zmianę nazwy „Cement, Wapno, Gips" na
„Cement, Wapno, Beton" po przejęciu czasopisma przez Stowarzyszenie
Producentów Cementu,
akceptację kierunków szkolenia nt. metod adaptacji przedsiębiorstw
branżowych do wymogów, jakościowych zachodnioeuropejskich,
sprawy przygotowań do XII WZD SITPMB (uchwała nr 18, 19).

B. Prezydium Zarządu Głównego

Od września 1993 r. do 31 grudnia 1997 r. Prezydium Zarządu Głównego odbyło 35 posiedzeń, w trakcie których zajmowano się przede wszystkim realizacją wytycznych Zarządu Głównego, wynikających z tematyki podanej
w pkt A.


Szczegółowego zaangażowania wymagały problemy:

 • określenia kierunków działania Stowarzyszenia
 • udział w pracach Forum Mieszkaniowego przy Komisji Sejmowej Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej,
 • przygotowań do organizacji XII WZD SITPMB.

Przedmiotem obrad były także sprawy dotyczące:

 • przygotowania programu działalności SITPMB na nową kadencję i podział zadań pomiędzy członkami Prezydium,
 • opracowania nowego regulaminu Zarządu Głównego,
 • opracowania rocznych planów i sprawozdań z działalności,
 • funkcjonowania oddziałów terenowych i sekcji branżowych,
 • funkcjonowania organów opiniodawczo-doradczych (Komisje, Komitety)
 • funkcjonowania kół zakładowych w aspekcie zmian gospodarczych,
 • merytoryczno-organizacyjnych problemów funkcjonowania czasopism,
 • organizacji szkoleń, prowadzonych przez zespół pod kierownictwem Kol. Włodzimierza Świetlika, przewodniczącego Zespołu Doradztwa Ekonomiczno - Organizacyjnego, dofinansowanych przez Komitet Badań Naukowych.

W okresie kadencyjnym odbyto 14 cykli szkoleniowych, na których przeszkolono 354 osoby,

 • organizacji kursokonferencji, wspólnie z PZITB, na tematy, dotyczące za­gadnień bhp w budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych, szkła i ceramiki, zakończonych egzaminem i wręczeniem stosownych świadectw,
 • zatwierdzanie rzeczoznawców SITPMB
 • nawiązania współpracy z Centralnym Ośrodkiem Informacji w Budownictwie oraz Stowarzyszeniami Producentów: Brukowej Kostki Drogowej,
 • Bezpiecznej Prefabrykacji Betonowej, Cementu i Wapna, Wyrobów Włóknisto - Cementowych, Szkła, Styropianu, Związkiem Polskich Producentów Zamków i Okuć i Związkiem Pracodawców Ceramiki Budowlanej, co za­owocowało podpisaniem dwustronnego porozumienia
  o współpracy w dniu 11 października 1996 r, w Sarnowicach,
 • problemów finansowych Stowarzyszenia, a w tym oceny Zespołu Ośrodków Rzeczoznawstwa,
 • wysokości składek członka indywidualnego i podziału składki członka wspierającego,

Przedstawiciele Stowarzyszenia, w tym wielu członków Zarządu Głównego, brali czynny udział w pracach:

 • Rady Krajowej FSNT-NT,
 • Komisji Problemowych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
 • Branżowych Komisji d/s Certyfikacji Wyrobów,
 • w Radzie Aprobat i Kryteriów Technicznych przy MGPiB,
 • Sejmowej Komisji Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej,
 • Radzie Nadzorczej Narodowych Funduszy Inwestycyjnych,
 • Radzie Nadzorczej „SIGMY",
 • Radzie Nadzorczej Warszawskiego Domu Technika NOT,
 • Radzie Towarzystw Naukowych przy PAN,
 • Radach Programowych wydawnictw branżowych,

oraz uczestniczyli w wielu konferencjach i w spotkaniach m.in. w organizowa­nych przez Polską Izbę Przemysłowo-Handlową Budownictwa, prezentując opinie naszego środowiska nt. podstawowych problemów przemysłu materia­łów budowlanych, szkła
i ceramiki.