Podstawową jednostką organizacyjną o zasadniczym znaczeniu dla działalności statutowej jest Koło.

 1. Koło jest tworzone lub likwidowane na podstawie uchwały Zarządu Oddziału lub Zarządu Głównego.

 2. W celu utworzenia Koła osoby zainteresowane jego utworzeniem wysyłają list intencyjny do Zarządu Głównego Oddziału, zlokalizowanego najbliżej proponowanej siedziby Koła lub Zarządu Głównego SITPMB.

 3. Do listu dołączone są dokumenty o przyjęcie w poczet członków SITPMB.

 4. Mogą być tworzone koła zakładowe, międzyzakładowe i terenowe.

 5. Dla powołania Koła wymagana jest liczba co najmniej 5 członków.

 

Władzami Koła są:

 1. Walne Zebranie Członków Koła,

 2. Zarząd Koła,

 3. Komisja Rewizyjna - tylko w Kołach liczących powyżej 10 członków.

Kadencja władz Koła trwa 4 lata.

 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Koła SITPMB. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy:

 1. uchwalanie planu pracy Koła

 2. ocena sprawozdań z działalności i uchwalanie absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła,

 3. wybór Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na WalneZgromadzenie Delegatów Oddziału.

 

Zarząd Koła składa się z 3 - 5 członków, a w Kołach liczących poniżej 10 członków tylko z prezesa i sekretarz