REGULAMIN UDZIELANIA REKOMENDACJI

 1. Rekomendacja Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Materiałów Budowlanych jest wyróżnieniem potwierdzającym, że materiał budowlany, szkło lub ceramika posiada właściwości charakteryzujące się wysokim poziomem jakościowym.

 2. Wydawanie rekomendacji jest formą realizacji statutowych zadań SITPMB, dotyczących dbałości o jakość materiałów budowlanych, szkła lub ceramiki.

 3. Rekomendacje wydawane są firmom zarejestrowanym i prowadzącym działalność na ich wniosek.

 4. Znak rekomendacyjny, który jest zatwierdzony przez ZG SITPMB może być umieszczany przez firmy na wyrobach, którym zostanie przyznana rekomendacja oraz na ich materiałach informacyjnych i reklamowych a także stronach internetowych.

 5. Informacje o wydawanych rekomendacjach na materiały budowlane, szkło lub ceramikę opublikowane będą w miesięczniku „Materiały Budowlane” oraz na stronie internetowej SITPMB.

 6. SITPMB nie ponosi odpowiedzialności wobec stron trzecich za ewentualne szkody i straty powstałe wskutek zastosowania rekomendowanych materiałów budowlanych, szkła lub ceramiki.

 7. Zadaniem Komisji Kwalifikacyjnej jest czuwanie nad zapewnieniem jednolitego i odpowiedniego, wysokiego poziomu rekomendacji w Stowarzyszeniu.

 8. Wniosek o udzielenie rekomendacji według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej SITPMB zainteresowana firma składa w siedzibie ZG SITPMB.

 9. Prezes SITPMB powierza Komisji Kwalifikacyjnej przeprowadzenie postępowania rekomendacyjnego.

 10. Komisja Kwalifikacyjna określa zakres niezbędnych ekspertyz do przeprowadzenia postępowania rekomendacyjnego dla zgłoszonego wyrobu.

 11. Ekspertyzy wykonywane są w jednostkach badawczych współpracujących z SITPMB.

 12. ZG SITPMB zawiera z firmą składającą wniosek o udzielenie rekomendacji umowę na przeprowadzenie ekspertyzy umożliwiającej przeprowadzenie postępowania rekomendacyjnego w której określa się m.in. koszty ekspertyzy, koszty pracy Komisji Kwalifikacyjnej oraz wysokość opłaty rejestracyjnej.

 13. Komisja Kwalifikacyjna prowadzi analizę i ocenę informacji dotyczących przedmiotu rekomendacji w oparciu o złożone dokumenty oraz opracowaną ekspertyzę. Komisja Kwalifikacyjna może zalecić dokonanie uzupełnień lub poprawek. Poprawione dokumenty lub ekspertyza są ponownie rozpatrywane przez Komisję Kwalifikacyjną.

 14. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o udzielenie rekomendacji Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej przedkłada Prezesowi SITPMB wniosek rekomendacyjny wraz z opinią Komisji.

 15. Prezes SITPMB podejmuje decyzję o udzieleniu rekomendacji.

 16. Rekomendacja wydawana jest na trzy lata i może być przedłużana na kolejne okresy trzyletnie na podstawie wymienionej wyżej procedury.

 17. Zaświadczenie rekomendacyjne podpisuje Prezes SITPMB oraz Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej.

 18. Rejestr wydanych zaświadczeń prowadzi ZG SITPMB.

 19. Komisja Kwalifikacyjna ma prawo w okresie ważności rekomendacji do przeprowadzania kontroli rekomendowanych materiałów budowlanych, szkła i ceramiki.

 20. W przypadku stwierdzenia, że jakość wytwarzanych towarów objętych rekomendacją uległy pogorszeniu i nie spełniają warunków rekomendacji, a także odmowa zgody formy na kontrolę powoduje cofnięcie rekomendacji i podanie tego faktu do publicznej wiadomości.

 21. Działalność rekomendacyjną nadzoruje ZG SITPMB.