WARUNKI  KONKURSU

SITPMB  "WYRÓB  BUDOWLANY  ROKU’’

 

I. Cel KONKURSU

 

Celem Konkursu jest dokonanie oceny i wybór najlepszych wyrobów budowlanych, których właściwości, zadeklarowane przez producentów do określonego zastosowania w obiektach budowlanych, zapewniają spełnienie wymagań technicznych i bezpieczeństwa przez te obiekty budowlane. Korzyścią dla laureatów Konkursu „Wyrób Budowlany Roku” jest uznanie i prestiż w branży. Rozszerzenie współpracy z projektantami oraz z najlepszymi, największymi i bardziej wymagającymi przedsiębiorstwami budowlanymi, inwestorami, oczekującymi produktu o wysokiej ustabilizowanej jakości, zgodnej ze specyfikacją do określonego zastosowania.

 

II. Przedmiot KONKURSU

 

Przedmiotem Konkursu są wyroby budowlane, które zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym i są znakowane oznakowaniem CE, lub znakowane znakiem budowlanym  oraz  znajdują się w sprzedaży, a także na budowach (ale nie zostały wbudowane w obiekt).

 

 III. Udział w KONKURSIE

 

 1. Zgłoszenia do KONKURSU mogą dokonywać producenci wyrobów budowlanych i upoważnieni przedstawiciele producentów.

 

 1. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się na formularzach, określonych w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszych warunków KONKURSU.

 

 1. Zgłoszenie stanowi zobowiązanie do zapewnienia wizytującym przedstawicielom Sądu Konkursowego możliwości szczegółowych oględzin wyrobu budowlanego oraz udostępnienie jego dokumentacji technicznej, w tym dotyczącej jego zastosowania.

 

 1. Zgłaszający przedkłada oświadczenie o możliwości dysponowania prawami autorskimi do dokumentacji fotograficznej, wraz z prawem przenoszenia takich praw na organizatora KONKURSU.

 

 1. Zgłaszający jest zobowiązany uiścić opłatę wpisową za uczestnictwo w KONKURSIE w wysokości:

- 5000,00 zł netto za pierwszy zgłoszony do konkursu wyrób,

- 2500,00 zł netto za zgłoszenie kolejnego wyrobu przez tego samego zgłaszającego. 

 

 1. W przypadku wycofania się składającego deklarację przystąpienia do KONKURSU wpłata wpisowa nie będzie zwracana.

 

 IV. Organizator KONKURSU

 

 1. Organizatorem KONKURSU jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB). Zadania związane z organizacją i przebiegiem KONKURSU wykonuje Oddział przy Zarządzie Głównym.

 

 Siedzibą Komitetu Organizacyjnego KONKURSU jest:

 

SITPMB Zarząd Główny

00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5

tel. (22) 827 68 93

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Zarząd Główny SITPMB powołuje Komitet Organizacyjny oraz Sąd Konkursowy.

 

 1. Sąd Konkursowy ocenia wyroby budowlane znajdujące się w obrocie na rynku krajowym oraz na budowach (przed ich zastosowaniem w obiektach budowlanych), według kryteriów określonych w pkt V niniejszych warunków KONKURSU.

 

 V. Kryteria oceny wyrobów

 

Ocenie podlegają wyroby budowlane w podziale na grupy odpowiednie dla zadeklarowanego przez producentów zastosowania, a mianowicie:

- wyroby murowe,

- wyroby do izolacji cieplnej,

- wyroby stolarki budowlanej,

- wyroby dekarskie i pokryciowe,

-  zaprawy budowlane,

- wyroby do budowy dróg,

- wyroby szklarskie i ceramiczne

 

Ocena obejmuje:

-  wygląd i sposób oferowania wyrobu,

-  oznakowanie wyrobu,

-  deklarowane właściwości użytkowe,

-  zakres zamierzonego zastosowania,

-  prowadzoną ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych wyrobu,

-  wpływ wyrobu na bezpieczeństwo i środowisko - deklaracje środowiskowe,

-  dostępność informacji o wyrobie,

-  instrukcję stosowania wyrobu,

-  przykłady zastosowania,

-  prowadzoną kontrolę wyrobu przez podmioty zewnętrzne.

 

 VI. Tryb dokonywania oceny wyrobów w postępowaniu konkursowym

 

 1. Postępowanie konkursowe prowadzone przez Sąd Konkursowy jest etapowe:

 

- etap I  - rozpatrzenie dokumentów przekazanych przez zgłaszających i powiadomienie o decyzji Sądu Konkursowego w ustalonym terminie  (2 m-ce od daty zgłoszenia), 

- etap II  - wstępna ocena spełnienia kryteriów przez wyrób budowlany na podstawie  analizy posiadanych dokumentów oraz przeprowadzonej wizji wyrobu znajdującego się w obrocie lub u producenta,

-  etap III  -  szczegółowa analiza dokumentów i wniosków wynikających z wizji wyrobu.

 

 1. W odniesieniu do każdego wyrobu budowlanego zgłoszonego do KONKURSU jest prowadzona osobna dokumentacja (ewidencja dokumentów, arkusze ocen).

 

 VII. Zgłoszenie do KONKURSU

 

 1. Termin zgłoszenia wyrobu do KONKURSU - do dnia 30 października 2018 r.

 

 1. Zgłoszenie do KONKURSU zawiera:

 

2.1 Zgłoszenie (deklarację) przystąpienia do KONKURSU (wg. załącznika nr 1),

2.2 Informację (kartę) charakteryzującą zgłaszany wyrób budowlany(wg. załącznika nr 2),

2.3 Dowód wpłaty wpisowego.

 

 1. Zgłoszenie należy przesłać na adres:

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

 Zarząd Główny

ul. Czackiego 3/5

00-043 Warszawa,

z dopiskiem WYRÓB BUDOWLANY 2018

 

 

 1. Wpłaty za uczestnictwo w KONKURSIE dokonuje się na konto Zarządu Głównego SITPMB

 

32 1140 2004 0000 3402 7604 5683

……………………………………………………………………….

z dopiskiem WYRÓB BUDOWLANY 2018

 

 

VIII. Wyniki KONKURSU

 

 1. Nagrody są przyznawane w przyjętych przez Sąd Konkursowy grupach wyrobów budowlanych.

 

 1. W każdej grupie przyznaje się:

 

-  nagrodę  I stopnia,

-  nagrodę II stopnia,

-  wyróżnienie – dyplom uznania.

 

 1. Komitet Organizacyjny  w porozumieniu ze zgłaszającym wyrób do KONKURSU może prezentować  wyroby i ich producentów oraz laureatów KONKURSU poprzez:

 

         - konferencje prasowe,

         - informacje i publikacje prasowe  prezentujące uczestników KONKURSU oraz promujące laureatów, m.in. na stronie internetowej SITPMB, w czasopismach „Materiały Budowlane”, „Szkło i Ceramika”, „Inżynier Budownictwa”, „Inżynieria Obiektów Antropogenicznych”,

   - specjalne wydawnictwo SITPMB o wynikach KONKURSU.

 

 1. Wyniki Konkursu ogłaszane są podczas specjalnej uroczystości.

 

 IX. Postanowienia ogólne

 

 1. Orzeczenia Sądu Konkursowego są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

 1. Interpretacja i wyjaśnianie Warunków KONKURSU należy do Komitetu Organizacyjnego.