REGULAMIN

SĄDU KONKURSOWEGO

 

Konkursu SITPMB „ WYRÓB BUDOWLANY ROKU”

 

 

 §1

              

 1. Sąd Konkursowy Konkursu SITPMB „WYRÓB BUDOWLANY ROKU” powoływany jest przez Zarząd Główny na wniosek Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konkursu,  na okres kadencji władz SITPMB.
 2. Do Sądu Konkursowego są powoływani doświadczeni specjaliści w dziedzinach wyrobów budowlanych i budownictwa, zgłoszeni przez organizatorów Konkursu i Oddziały SITPMB.
 3. W skład Sadu Konkursowego wchodzą: przewodniczący Sądu, sędzia główny (koordynator) i sędziowie.
 4. Zmiany w składzie Sądu Konkursowego, mogą być dokonywane przez ZG SITPMB na wniosek przewodniczącego Sądu.

 

 §2

 

 1. Do zadań Sądu Konkursowego należy:

-   ocena wyrobów zgłoszonych do Konkursu,

-   ustalenie zasad swojej pracy,

-   opracowanie formularzy oceny wyrobów dla poszczególnych etapów Konkursu,

-   ustalenie harmonogramów oględzin wyrobów,

-   kwalifikowanie zgłoszonych wyrobów do kolejnych etapów Konkursu,

-  przygotowanie wyników prac Sądu i przedstawienie wniosków dotyczących przyznania nagród i wyróżnień zgłoszonym wyrobom.

 1. Ustalenia i rozstrzygnięcia Sądu Konkursowego są podejmowane zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 sędziów. W przypadku równej liczby głosów - decyduje głos Przewodniczącego Sądu Konkursowego.
 2. Orzeczenia Sądu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 3. Sąd Konkursowy może zasięgać opinii rzeczoznawców.
 4. W posiedzeniach Sądu Konkursowego może uczestniczyć (bez prawa głosu stanowiącego) Przewodniczący lub upoważniony przedstawiciel Komitetu Organizacyjnego Konkursu lub członek Zarządu Głównego SITPMB.

 

§3

 

 1. Sędzia jest zobowiązany postępować zgodnie z Regulaminem Sądu Konkursowego.
 2. Sędzia jest niezależny w wydawaniu swojej opinii merytorycznej, dotyczącej oceny wyrobów.
 3. Sędzia ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów dotyczących zgłoszonych wyrobów.
 4. Sędzia ma obowiązek:

 

-    uczestniczyć w zebraniach i innych pracach Sądu Konkursowego,

-  oceniać wyrób budowlany w każdym etapie Konkursu uwzględniając kryteria i warunki ustalone przez Komitet Organizacyjny oraz szczegółowe procedury opracowane w odniesieniu do danej edycji Konkursu przez Sąd Konkursowy,

-  dokonywania oględzin wyrobów w ramach harmonogramu ustalonego przez Sąd Konkursowy oraz brać udział w ich ocenie, a także w pozostałych pracach Sądu Konkursowego

- zapoznania się ze wszystkimi materiałami dotyczącymi wyrobów - przed wystawieniem ocen w poszczególnych etapach Konkursu, w powierzonych mu do wypełnienia formularzach  oceny wyrobów.

 1. Sędzia ma obowiązek wycofania się z oceny poszczególnych wyrobów, gdy nabiera przeświadczenia, że występują okoliczności mogące podważyć bezstronność jego oceny.
 2. Sędziego obowiązuje klauzula poufności dotycząca dokumentów danego wyrobu.
 3. Sędzia ma obowiązek zachowania tajemnicy dotyczącej wyników pracy Sądu Konkursowego do czasu ogłoszenia wyników poszczególnych etapów Konkursu.

§4

 

 1. Przewodniczący Sądu Konkursowego:

 

-    kieruje pracami Sadu Konkursowego,

-  reprezentuje Sąd na zewnątrz i przestrzega zgodności pracy Sądu z Warunkami Konkursu oraz niniejszym regulaminem

-  podpisuje  pisma i dokumenty wynikające z pracy i rozstrzygnięć Sądu Konkursowego (może w tym zakresie udzielić ograniczonych pełnomocnictw),

-  bierze udział w oględzinach wyrobów, w  szczególności tych, które są potencjalnymi kandydatami  do nagród,

-   opracowuje kosztorys pracy Sądu w ramach preliminarza kosztów Konkursu,

-   przestrzega wymagań § 3.

 1. Przewodniczący może powoływać zespoły sędziów do rozwiązywania konkretnych problemów Sądu Konkursowego.

 

§5

 

 1. Sędzia główny (koordynator) ma obowiązek zapoznania się z dokumentami dotyczącymi zgłaszanych wyrobów.
 2. Sędzia główny (koordynator) bierze udział w oględzinach wyrobów, w szczególności tych, które są potencjalnymi kandydatami do nagród. Obowiązują go również wymagania § 3.
 3. Do zadań sędziego głównego (koordynatora) należy:

 

- wnioskowanie w sprawie zakwalifikowania zgłoszonego wyrobu  do II etapu Konkursu,

-   przygotowanie  harmonogramu oględzin w ramach II etapu konkursu,

- przedstawienie zbiorczej oceny wyrobów w II etapie na posiedzeniu Sądu Konkursowego, wraz z formułowaniem wniosków dotyczących zakwalifikowania wyrobów  do III etapu Konkursu,

-   opracowanie harmonogramu oględzin wyrobów w ramach III etapu Konkursu,

-   opracowanie wyników prac Sądu Konkursowego po III etapie,

-  wnioskowanie do przewodniczącego Sądu Konkursowego zmian w zakresie pracy Sądu Konkursowego, arkuszy ocen i metodyki oceny wyrobów.

 

§6

 

Obsługę prac Sądu Konkursowego zapewnia biuro Konkursu.

 

Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez ZG SITPMB na podstawie Uchwały nr ……………. z dnia ………………..