REGULAMIN CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO

 STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH (SITPMB)

 

§1

 

 1. Członkiem wspierającym SITPMB może być każda osoba prawna lub fizyczna, która wyraziła gotowość materialnego wspierania celów statutowych SITPMB.
 2. Członków wspierających przyjmują odpowiednio: Zarząd Główny SITPMB lub Zarząd Oddziału SITPMB - w zależności od tego, kto pozyskał danego członka na podstawie pisemnego zgłoszenia, ZO powiadamia o tym ZG.
 3. Członkowie wspierający wnoszą składki członkowskie w zadeklarowanej przez siebie wysokości nie mniejszej niż wynosi pełna 10-cio krotna składka członka zwyczajnego.
 4. Członek wspierający zostaje skreślony z listy członków na skutek własnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie lub nieopłacania w ciągu jednego roku zadeklarowanych składek z jednoczesnym obowiązkiem zwrotu legitymacji członkowskiej. Uchwałę w tej sprawie podejmują odpowiednio zarządy jednostek organizacyjnych które go pozyskały.
 5. Ewidencje członków wspierających prowadzi ZG.

 

§2

 

1. Zgłaszając się na członka wspierającego SITPMB, osoba wymieniona w § 1 p.1, zawiadamia jednocześnie o wyborze swego przedstawiciela który będzie reprezentował go wobec SITPMB, mając między innymi prawo do uczestniczenia:

a) w Walnych Zjazdach Delegatów SITPMB z głosem doradczym,

b) w Walnych Zgromadzeniach właściwego terenowo Oddziału na prawach członka zwyczajnego,

c) w Walnych zebraniach właściwej branżowo Sekcji naprawach członków zwyczajnych.

2. We wszystkich władzach SITPMB, wymienionych w p. 1, reprezentowani są członkowie wspierający, po jednym przedstawicielu na każdego członka wspierającego, przy czym nie musi to być ta sama osoba.

3. Przedstawiciel członka wspierającego powinien być wybierany, w miarę możliwości, spośród członków SITPMB.

4. O każdorazowych zmianach przedstawiciela członka wspierającego należy powiadomić Zarząd Główny i Zarząd właściwego Oddziału.

 

§3

 

Członkom wspierającym SITPMB, poza uprawnieniami wymienionymi w § 2, niniejszego Regulaminu, Stowarzyszenie zapewnia pomoc okazywaną możliwie w najszerszym zakresie przez:

 • informowanie o organizowanych przez Stowarzyszenie konferencjach, odczytach oraz innych imprezach mających na celu popularyzację wiedzy technicznej,
 • korzystanie (na zasadach ulgowych) z usług w zakresie szkolenia pracowników oraz rzeczoznawstwa i doradztwa technicznego poprzez działający w Stowarzyszeniu Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa (ZOR) i Centrum Szkolenia Technicznego,
 • reklamowanie (na zasadach ulgowych) swojej działalności w czasopismach „Materiały Budowlane” i „Szkło i Ceramika” oraz na stronie internetowej SITPMB,
 • posługiwanie się logo SITPMB i określeniem „członek wspierający” na swoich dokumentach firmowych (po podpisaniu z ZG SITPMB umowy w tej sprawie),
 • obniżoną składkę za opłatę rejestracyjną przy składaniu wniosku o rekomendacje materiałów, wyrobów budowlanych.

 

§4

 

Członek wspierający SITPMB przyjmuje na siebie zobowiązania:

 • przestrzeganie niniejszego regulaminu,
 • opłacanie rocznej składki członkowskiej w wysokości zgodnej ze złożoną deklaracją.

 

§5

 

 1. Członkowie wspierający SITPMB wpłacają składkę w okresie pierwszego półrocza każdego roku na konto ZG SITPMB.
 2. O wszelkich zmianach numeru konta ZG ma obowiązek niezwłocznie powiadomić członków wspierających.
 3. Wpływy uzyskane ze składek członków wspierających SITPMB są odprowadzane do Zarządu Głównego, analogicznie jak członków indywidualnych.
 4. Wydatkowanie środków wpłat członków wspierających powinno być zgodne z celami statutowymi SITPMB.

 

§6

 

Ujęte w niniejszym regulaminie zasady członkostwa wspierającego wynikają z treści Statutu SITPMB. Wszelkie formy działania w zakresie członkostwa wspierającego nie określone w niniejszym regulaminie nie mogą w żadnym przypadku być sprzeczne z ogólnymi zasadami działalności Stowarzyszenia zawartymi w Statucie.